งานฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวรภพ ไพรวัลย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานฝ่ายบริหารทรัพยากร

มุมดาวน์โหลด

01

งานบริหารทั่วไป

มุมดาวน์โหลดเอกสาร

02

งานบุคลากร

มุมดาวน์โหลดเอกสาร

03

งานการเงิน

มุมดาวน์โหลดเอกสาร

04

งานพัสดุ

มุมดาวน์โหลดเอกสาร

06

งานทะเบียน

มุมดาวน์โหลดเอกสาร

07

งานประชาสัมพันธ์

มุมดาวน์โหลดเอกสาร

งานฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

Logo

Disclaimer: This website was built with Renderforest, however it is NOT managed by Renderforest. 
If you find the content on this website abusive or inappropriate please report right away.